WORLD SERIES EVENTS


Grapevine, Frisco / DFW, TX
June 16-21
6U | 8U | 10U | 12U | 14U


Grapevine / Frisco / DFW, TX
June 23-28
7U | 9U | 11U | 13U | 15U

San Diego, CA
July 5-9
9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 16U

Orange County, CA
July 11-16
9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U


Golden Eagle / Reno / Carson City, NV
July 13-16
8U | 9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U | 15U | 16U | 18U | 19U


Orange County / So Cal, CA
July 25-30
9U | 10U | 11U | 12U | 13U | 14U